loader image
Bašta u srcu grada

Bašta u srcu grada

Bašta u srcu grada je projekat koji je namenjen prvenstveno mladima, i koji su mladi sproveli. Realizacija projekta je trajala od avgusta do decembra 2021. godine.

Glavni ciljevi ovog projekta su bili da osposobimo mlade za aktivno učešće u programima (vršnjačke) edukacije, realizovanje radionica i prenošenje stečenih znanja i veština, kao i da motivišemo mlade da aktivno učestvuju u programima za mlade, povećavaju svoje kompetencije kao i da mogu svojim aktivnim angažovanjem doprineti pozivnim promenama u svojoj sredini.

Kroz projekat mladi su učestvovali u obuci (dve jednodnevne obuke) i praktičnom radu koji je podrazumevao osmišljavanje i realizovanje radionica u osnovnim školama. Takođe, mladi su prošli i kroz samostalni istraživački rad, kako bi spremili tekstove za brošuru i na ovaj način su unapredili svoje veštine istraživanja i pisanja. Naravno, kroz aktivno učestvovanje u projektu, svi učesnici imali su prilike da svoje kompetencije usavrše, prođu kroz vršnjačku edukaciju, doprinesu održivom korišćenju zelenih površina i prenesu svoje znanje i iskustvo u cilju smanjenja ekološkog otiska, smanjenja posledica klimatskih promena i boljeg i odgovornijeg postupanja prema životnoj sredini.

Mladi su nakon obuke i praktičnog rada osposobljeni da samostalno sprovode akcije urbanog ozelenjavanja u lokalnoj zajednici.

Ovim projektom smo uspeli da obogatimo prostore sa novim baštama, podelimo edukativni i promotivni materijal i podstaknemo učenike/ce osnovnih škola da se više interesuju za bašte i da steknu nova znanja i da nastave brigu o baštama.

Projekat je podržala Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Šuma zove na dijalog

Šuma zove na dijalog

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine (ekosistem.mis.org.rs), koji sprovode Mladi istraživači Srbije (www.mis.org.rs), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija i traje do kraja decembra 2021. godine.

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka i tako obezbedimo veće poverenje građana. Snimićemo edukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni material.

Jedan od važnih ciljeva je da ostvarimo komunikaciju, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti kao što su zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama i pomognemo da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan faktor u donošenju odluka u oblasti šuma.

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti, tako i u pogledu finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Republika Srbija je izrazila spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena i u skladu sa tim je usvojila Pariski sporazum (2017.), koji obavezuje države da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020.) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Prilikom kreiranja i sprovođenja javnih politika, nezaobilazno mesto u procesu evropskih integracija zauzima i građansko društvo, jer obezbeđuje održivost pozitivnih promena, doprinosi kvalitetu sadržaja javnih politika i njihovoj doslednijoj primeni u oblasti životne sredine.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji realizuje Pokret gorana Novog Sada, podržan je u okviru programa „Snažno zeleno“, koji je namenjen civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, a koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat finansira Evropska unija.

Osnovni cilj projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ je da doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada, a specifični cilj da osnaži građane i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti životne sredine i klimatskih promena da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27.

Projektne aktivnosti treba da doprinesu boljem razumevanju građana o EU standardima iz oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i o značaju javnih politika na razvoj zelenih površina u gradu. U tom smislu, građani će biti upoznati sa najznačajnijim tekovinama EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, Poglavljem 27 i Strategijom razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030. Najveći deo projektnih aktivnosti realizovaće se na Cvetnim pijacama koje Pokret gorana Novog Sada tradicionalno održava na platou SPENS-a, a građani će se upoznati sa gore navedenim temama kroz promotivne materijale i na interaktivnim predavanjima. Svoje predloge o zelenim površinama u gradu, građani će moći da daju putem anketa, a anketiranje će se organizovati tokom njihovih poseta Cvetnim pijacama. Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.