loader image
Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Treći ciklus i nastavak projekta – Šuma zove na akciju

Kroz projekat „Šuma zove na akciju“ nastavljamo i u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa da unapređujemo svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, očekuju nas treninzi, kampovi, okrugli stolovi, akcija podizanja jednog šumskog zaštitnog pojasa u Vojvodini.

Aktivnosti su deo projekta „Šuma zove na akciju“, koji se realizuje u okviru @ekosistemprogram, koji sprovode @mis.vss, uz podršku Švedske. Projekat realizuje @pokretgorananovogsada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, @rc_sova i Udruženje @deakademija

#mladiistrazivacisrbije #ekosistemprogram #poglavlje27 #sumazovenadijalog2
#mrezaposumimovojvodinu #posumimovojvodinu #mpv #sume #ekosistem #zastitaprirode #znacajsume
#sumakaoucionica #edukacija #pokretgorananovogsada #ekoloskipokretvrbasa #ruralnicentarsova
#decijaekoloskaakademija

Šuma zove na dijalog 2

Šuma zove na dijalog 2

Projektom „Šuma zove na dijalog 2“ i ove godine unapređuje se svest građana/ki i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini.

Tokom šest meseci trajanja projekta, cilj je da se poveća svest građana o značaju šuma i očuvanju ekosistema kroz interaktivne radionice za decu u obrazovnim ustanovama u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Vrbasu. Takođe, planirano je da prosvetni radnici/ce i novinari/ke dobiju korisne informacije sa terena o primerima dobrog upravljanja šumama u zaštićenim područjima u Vojvodini kroz organizovane obuke i terenske seminare.

Kroz veliku akciju sadanje na odabranoj lokaciji na području opštine Vrbas i digitalne kampanje javnog zagovaranja povećaće se vidljivost Mreže, a biće nastavljen i dijalog između građana/ki i donosioca odluka za podizanje šumskih zaštitnih pojaseva u opštinama Vojvodine.

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine (ekosistem.mis.org.rs), koji sprovode Mladi istraživači Srbije (www.mis.org.rs), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuju 4 članice mreže “Pošumimo Vojvodinu” – nosilac projekta, Pokret gorana Novog Sada i udruženja Ekološki centar Vrbas, Ruralni centar Sova i Udruženje Dečija ekološka akademija.

Više o Mreži Pošumimo Vojvodinu i projektu Šuma zove na dijalog 2, potražite na našem sajtu ili društvenim mrežama.

Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Izražavajući spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena, Republika Srbija je usvojila Pariski sporazum (2017.), kojim se obavezala da će doprineti smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala je Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020), čime je prihvatila novu strategiju rasta Evropske unije, u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse. Krajem 2021. godine, Srbija je otvorila pregovarački Klaster 4 – „Zelena agenda i održiva povezanost“, koje obuhvata tri poglavlja: Poglavlje 15 – Energetika; Poglavlje 21 – Trans-evropske mreže i Poglavlje 27 – Životna sredina.

Novi Sad je decenijama bio prepoznatljiv kao jedan od najzelenijih gradova na teritoriji bivše Jugoslavije. Nažalost, zbog ubrzane urbanizacije i sve većeg širenja stambenog i građevinskog prostora, zelene površine više ne zadovoljavaju potrebe građana, a neke od njih su trajno devastirane ili u potpunosti uništene.

Kako bi doprineo vraćanju zelenog karaktera Grada, Pokret gorana Novog Sada je 2021. godine realizovao projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ i informisao građane Novog Sada o posledicama klimatskih promena, pomenutim međunarodnim dokumentima i značaju javnih politika za ublažavanje posledica klimatskih promena. Većina projektnih aktivnosti realizovana je na cvetnim pijacama (interaktivna predavanja, anketiranje građana o stavovima po pitanju zelenih površina u Novom Sadu), dok se deo aktivnosti odnosio na edukaciju predstavnika civilnog društva iz oblasti životne sredine o monitoringu javnih politika i analizu „Strategije razvoja zelenih prostora na području Grada Novog Sada 2015-2030. godine“ kako bi se ocenila njena dosadašnja primena i dale preporuke za prevazilaženje postojećih problema.

Od aprila 2022. godine, PGNS je otpočeo sa realizacijom projekta: „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ koji je praktično nastavak prethodnog projekta i ima za cilj da kroz široku medijsku kampanju informiše građane Novog Sada o rezultatima prošlogodišnjeg istraživanja i analize, o informacijama u vezi sa klimatskim promenama, kao i da nastavi sa edukacijom civilnog sektora i omladine o mogućnostima monitoringa lokalne sredine. Ovoga puta, poseban akcenat biće stavljen na pokretanje građanskog aktivizma i uključivanje građana u konkretne akcije Pokreta gorana, poput čišćenja obale Dunava i parkova, kao i sadnje drveća. Projekat traje do kraja oktobra 2022. godine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“, deo je programa „Snažno zeleno“ koji finansira Evropska unija, a koji realizuje Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima i Inženjerima zaštite životne sredine.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.

Bašta u srcu grada

Bašta u srcu grada

Bašta u srcu grada je projekat koji je namenjen prvenstveno mladima, i koji su mladi sproveli. Realizacija projekta je trajala od avgusta do decembra 2021. godine.

Glavni ciljevi ovog projekta su bili da osposobimo mlade za aktivno učešće u programima (vršnjačke) edukacije, realizovanje radionica i prenošenje stečenih znanja i veština, kao i da motivišemo mlade da aktivno učestvuju u programima za mlade, povećavaju svoje kompetencije kao i da mogu svojim aktivnim angažovanjem doprineti pozivnim promenama u svojoj sredini.

Kroz projekat mladi su učestvovali u obuci (dve jednodnevne obuke) i praktičnom radu koji je podrazumevao osmišljavanje i realizovanje radionica u osnovnim školama. Takođe, mladi su prošli i kroz samostalni istraživački rad, kako bi spremili tekstove za brošuru i na ovaj način su unapredili svoje veštine istraživanja i pisanja. Naravno, kroz aktivno učestvovanje u projektu, svi učesnici imali su prilike da svoje kompetencije usavrše, prođu kroz vršnjačku edukaciju, doprinesu održivom korišćenju zelenih površina i prenesu svoje znanje i iskustvo u cilju smanjenja ekološkog otiska, smanjenja posledica klimatskih promena i boljeg i odgovornijeg postupanja prema životnoj sredini.

Mladi su nakon obuke i praktičnog rada osposobljeni da samostalno sprovode akcije urbanog ozelenjavanja u lokalnoj zajednici.

Ovim projektom smo uspeli da obogatimo prostore sa novim baštama, podelimo edukativni i promotivni materijal i podstaknemo učenike/ce osnovnih škola da se više interesuju za bašte i da steknu nova znanja i da nastave brigu o baštama.

Projekat je podržala Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade.

Šuma zove na dijalog

Šuma zove na dijalog

Od avgusta 2021. godine, počela je realizacija projekta “Šuma zove na dijalog” u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine (ekosistem.mis.org.rs), koji sprovode Mladi istraživači Srbije (www.mis.org.rs), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija i traje do kraja decembra 2021. godine.

Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u AP Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

Nastojaćemo da snažnom kampanjom javnog zagovaranja povećamo vidljivost Mreže i njen zagovarački kapacitet sa donosiocima odluka i tako obezbedimo veće poverenje građana. Snimićemo edukativne i promotivne video materijale o važnosti šuma, objavljivaćemo informacije i afirmativne tekstove na sajtovima i društvenim mrežama partnera, štampati promotivni materijal i edukativni material.

Jedan od važnih ciljeva je da ostvarimo komunikaciju, međusektorski dijalog i dijalog sa predstavnicima iz drugih srodnih oblasti kao što su zaštita prirode, energetika, klimatske promene i upravljanje vodama i pomognemo da Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ bude prepoznata kao relavantan faktor u donošenju odluka u oblasti šuma.

Zelene inicijative za zeleni Novi Sad

Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad

Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene predstavlja jedno od najzahtevnijih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako po pitanju obima pravnih tekovina koje je potrebno usvojiti, tako i u pogledu finansijskih sredstava koja su potrebna za njihovo pravilno sprovođenje. Republika Srbija je izrazila spremnost da podrži napore EU u borbi protiv klimatskih promena i u skladu sa tim je usvojila Pariski sporazum (2017.), koji obavezuje države da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou i potpisala Zelenu agendu za Zapadni Balkan (2020.) čime je priznala novu strategiju rasta Evropske unije u cilju moderne klimatski neutralne i konkurentne ekonomije koja efikasno koristi resurse.

Prilikom kreiranja i sprovođenja javnih politika, nezaobilazno mesto u procesu evropskih integracija zauzima i građansko društvo, jer obezbeđuje održivost pozitivnih promena, doprinosi kvalitetu sadržaja javnih politika i njihovoj doslednijoj primeni u oblasti životne sredine.

Projekat „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“, koji realizuje Pokret gorana Novog Sada, podržan je u okviru programa „Snažno zeleno“, koji je namenjen civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine, a koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Projekat finansira Evropska unija.

Osnovni cilj projekta „Zeleni dogovor za zeleni Novi Sad“ je da doprinese zaštiti životne sredine i smanjenju posledica klimatskih promena kroz povećanje zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada, a specifični cilj da osnaži građane i organizacije civilnog društva koje se bave temama iz oblasti životne sredine i klimatskih promena da učestvuju u donošenju odluka o zelenim površinama na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27.

Projektne aktivnosti treba da doprinesu boljem razumevanju građana o EU standardima iz oblasti životne sredine i klimatskih promena, kao i o značaju javnih politika na razvoj zelenih površina u gradu. U tom smislu, građani će biti upoznati sa najznačajnijim tekovinama EU iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, Poglavljem 27 i Strategijom razvoja sistema zelenih prostora Grada Novog Sada 2015-2030. Najveći deo projektnih aktivnosti realizovaće se na Cvetnim pijacama koje Pokret gorana Novog Sada tradicionalno održava na platou SPENS-a, a građani će se upoznati sa gore navedenim temama kroz promotivne materijale i na interaktivnim predavanjima. Svoje predloge o zelenim površinama u gradu, građani će moći da daju putem anketa, a anketiranje će se organizovati tokom njihovih poseta Cvetnim pijacama. Rezultati anketa biće distribuirani donosiocima odluka na lokalnom nivou, a projektne aktivnosti promovisane u medijima, kako bi se što više građana informisalo o projektu.

Projekat „Zelene inicijative za zeleni Novi Sad“ se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Pokret gorana Novog Sada.